Купувачът има право да заплати Цената на поръчана от Онлайн магазина Стока чрез един от следните способи:

Наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Купувача адрес за доставка и предаде Стоката на Купувача.
Плащане с банкова карта – при плащане банкова карта могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.
В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим.

Всички плащания за покупка на Стоки от Онлайн магазина се извършват само в български лева.

С приемането на Общиte условия, Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на Продавача авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на Стоката и цената за доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Продавача от името и за сметка на Купувача. При доставка с плащане чрез “Наложен платеж” Kупувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на Стоката, като същият служи и за разписка.

Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Продавачът няма задължение да издава фактура или корекция по вече издадена фактура.