Купувачът има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на доставка/получаване на Стоките от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача.

В случай, че Купувачът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – срокът се брои считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последната стока.

За да упражни правото си на отказ от Договора, Купувачът трябва да уведоми Продавача за решението си да се откаже от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща), изпратено преди изтичането на срока за отказ.

Уведомяването може да се извърши и чрез следния стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ , изпратен по мейл на [email protected]:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

Когато формулярът за отказ е изпратен по електронен път, Продавачът изпраща потвърждение за получаването на отказа на траен носител.

Действие на отказа

При направен отказ от Договора, Продавачът дължи възстановява на Купувача всички плащания, които е получил от Купувача по отказания Договор, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Продавачът е получил уведомление от Купувача за отказ от Договора.

Възстановяването на платената от Купувача цена се извършва със същото платежно средство, което е използвано от Купувача, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и не е свързано с никакви разходи за Купувача.

Продавачът си запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на отказаните Стоки обратно на адрес гр. Кърджали, ул. „България“ № 95 или докато Купувачът не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките (в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано).

Купувачът дължи връщане на отказаната Стока без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който е уведомил Продавача за отказа си от Договора.

Купувачът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Преките разходи за връщането на отказаната стока се поемат от Купувача.

До предаването на отказаната стока на Продавача, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

Стоки и услуги, за които Купувачът няма право на отказ

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като Договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
при доставка на Стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
При предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.