ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ОНЛАЙН МАГАЗИН HITOFERTI.COM

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството с наименование “Хитоферти“ ООД, с ЕИК 206210235, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, улица България 28 е отговорно за обработването на личните данни на ползвателя/купувача и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на www.hitoferti.com („Администратор на лични данни“ или „Администратор“).

Обработването на лични данни от страна на Администратора се извършва на следните правни основания:

Изпълнение на договор: За да може Ползвателят/Купувачът да направи Поръчка през сайта www.hitoferti.com, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си в Сайта или при извършването на Поръчка без регистрация (като гост) в регистрационната форма на Поръчката и записването на неговите транзакции.

Законни интереси: Обработването на личните данни е необходимо за подобряване на услугите на “Хитоферти“ ООД, предоставяни през сайта www.hitoferti.com (обработване на статистически данни и данни, които не могат да бъдат идентифицирани), за установяване на опити за измама и за да се защитят законните интереси на дружеството.

Съгласие: Регистрираните Ползватели/Купувачи трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение (профили).

2. ИНФОРМИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО:

Администраторът предоставя на Ползвателите/Купувачите следната информация, за която ползвателите/купувачите потвърждават, че са информирани, по-конкретно:

2.1. Обработване на лични данни: Администраторът ще обработва личните данни на Ползвател/клиент, предоставяни през сайта www.hitoferti.com, както те са заявени при създаването на профила на Купувача/Ползвателя и/или при Поръчката в регистрационния формуляр, за да се изпълни конкретната Поръчка през онлайн магазина www.hitoferti.com – три имена на Ползвателя, адрес за доставка, телефон, електронна поща. В случай че, Ползвателят/Купувачът е дал изрично съгласие за получаване на маркетингови и търговски съобщения, “Хитоферти“ ООД ще може да обработва лични данни за изпращане на търговска информация и промоционални съобщения и/или създаване на потребителски профил на Ползвателя/Купувача и подобряване на управлението на клиентелата и работата на Онлайн магазина през сайта www.hitoferti.com.

2.2. Поръчки от онлайн магазина, вид лични данни и цели на обработването:

А. Обработване на лични данни, за които не е необходимо съгласие на субекта на данните

Ползвателят/Купувачът има възможност да избере измежду два начина, за да направи една поръчка от Онлайн магазина и да декларира личните си данни:

i. Без регистрация (като гост): В този случай личните данни на купувача ще се съхраняват от “Хитоферти“ ООД до завършването и доставянето на конкретната му Поръчка, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на Договора за продажба от разстояние.

ii. Като регистриран потребител на Онлайн магазина: В този случай Ползвателят/Купувачът е създал потребителски акаунт в Онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранявани докато лицето не поиска тяхното изтриване. Периодично, но не по-рядко от веднъж годишно, Администраторът ще изисква от Ползвателя/Купувача да потвърди верността на информацията, която съхранява, и да я актуализира, ако има промени. Ползвателят/Купувачът може по всяко време да променя или коригира данните си.

Следните лични данни се събират от Администратора във връзка с извършването на поръчка през Сайта и покупка през Онлайн магазина:

• име и фамилия

• адрес за доставка на продуктите

• адрес за фактуриране на поръчката (ако е различен от адреса за доставка)

• данните за фактуриране (ако е избрано плащане по фактура)

• телефонен номер за контакт

• Електронен адрес.

Данните от банковите карти не се съхраняват на носители на администратора на личните данни, а се записват директно в защитена среда на сътрудничещата компания, която е предприела маршрутизацията на картите.

Целта на обработката на данните е изпълнението на Договора и конкретната Поръчка, комуникацията с Ползвателя/Купувача и изпращането на информационни съобщения отнасящи се до изпълнение на Поръчката, предоставянето на уточнения във връзка с Поръчката и изобщо информация за направените покупки, доставката на Поръчката на посочено от Ползвателя/Купувача място, потвърждаването и идентифицирането на Ползвателя/Купувача в случай на необходимост и информирането за наличните стоки в Онлайн магазина.

Ползвателят /Купувачът е информиран, че предоставянето на горепосочените задължителни лични данни, както и данните за транзакциите му, е необходимо условие и предпоставка за правилното изпълнение на Договора за поръчка и доставката на продуктите и услугите. Поради тази причина не се изисква съгласието на Ползвателя/Купувача за тази конкретна обработка.

Всеки ползвател на Сайта е информиран, че личните данни, свързани с приемане, изпълнение и доставка на Поръчка, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти и услуги от Онлайн магазина, ще бъдат подложени на обработка с цел обслужването на Ползвателите/Купувачите, както от служителите на Администратора, така и от трети страни бенефициенти и/или изпълнители на обработката от негово име в рамките на изпълнението на Поръчката.

Никаква друга обработка или предаване на лични данни на Ползватели/Купувачи няма да се извършва от Администратора без предварително даденото съгласие на Ползвателя/Купувача, или ако това бъде изискано от закона или от компетентен надзорен или съдебен орган.

Ползвателите на Сайта са уведомени, че личните им данни могат да бъдат обработени от Администратора без тяхното съгласие, в случай на изпълнение на задълженията му по закон, като например когато съответните данни се изискват от данъчни власти, както и компетентните надзорни и съдебни органи.

Б. Обработване на лични данни със съгласие на субекта на данните

i. На регистрирани Ползватели/Купувачи Администраторът може да изпраща търговска и маркетингова информация само в случай, че регистрираният ползвател предварително е дал изричното си съгласие за получаване на такава информация.

Лицата, изразили съгласие за получаване на маркетингова и търговска информация могат по всяко време да оттеглят даденото съгласие и да не получавате такъв вид съобщения от Администратора, като изпратят заявление на електронен адрес [email protected]

ii. Администраторът може да обработва лични данни на регистрирани Ползватели/Купувачи, за да провежда проучвания, за да подобри услугите, предоставяни на тези клиенти. За да могат регистрираните Ползватели/Купувачи да получават персонализирани оферти и информация въз основа на покупките, осъществени в Онлайн магазина, те трябва да дадат съгласието си за анализ на тяхното потребителско поведение (профилиране), извършвано изключително при автоматизирана обработка и по-специално следните данни получени от транзакциите на регистриран купувач: продукти, закупени през сайта wwww.hitoferti.com; честота на посещенията в сайта; продукти, които е сложил количката; години на присъствие като регистриран потребител/клиент в Сайта; участие в промоции; разходи направени при покупка от онлайн магазина; история на поръчките в сайта.

Целта на този процес е да се оптимизира пазарният опит на регистрираните Ползватели/Купувачи, промотиране на продукти и услуги, съобразени с нуждите на клиентите, получаването от регистрираните Ползватели/Купувачи на персонализирани оферти и информация, които ги касаят пряко.

3. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните са или могат да бъдат:

i. Компетентните служители на Администратора, обработващи поръчките;

ii. Данъчните власти и банкови органи в случай на одит;

iii. Външни сътрудници на Администратора, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване на Администратора и само съобразно указанията му.

4. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Всеки регистриран в сайта Ползвател/Купувач, като субект на данните, обработвани от Администратора, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016. и по-специално членове 12-23 от него и националното законодателство, и по-специално:

i. правото на информация и достъп до данните, обработвани от Администратора

ii. правото на ограничаване на обработването на данните му,

iii. правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни,

iv. правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни и

v. правото на преносимост на данните му.

Упражняването на горепосочените права може да се осъществи:

– директно онлайн чрез потребителския акаунт в сайта;

– с подаване на молба на електронен адрес [email protected];

-на адрес: гр. Елин Пелин, улица България 28.

По-конкретно:

Правото на достъп и корекция/допълване на личните данни може да се упражни от субекта на данните чрез потребителския му акаунт в сайта в меню „Моята информация“ и в полето ” Редактиране “.

Правото на преносимост на лични данни е възможност на регистрираните Ползватели/Купувачи да получат личните си данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес [email protected].

Право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в сайта www.hitoferti.com, Ползвателят/Купувачът може да упражни през потребителския си акаунт в менюто “Моята информация” и полето “Редактиране” или чрез изпращане на електронна поща до [email protected].

В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания ползвател/купувач, Администраторът ще предприеме всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на един (1) месец от подаването му, като ще уведоми Ползвателя/Купувача кои негови лични данни ще бъдат запазени, за да се защитят законните интереси на Администратора.

5. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните на купувача се въвеждат и обработват от Администратора до приключването на конкретната Поръчка.

Записаните данни на регистрирания Ползвател/Купувач се съхраняват и обработват докато субектът на данните не поиска заличаването на акаунта му, а за всяко обработване на лични данни въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието си.

Въпреки това, някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията му с Администратора, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания Ползвател/Купувач, с цел установяване на законосъобразност на обработването на тези данни и за защита при съдебни спорове между страните.

6. СПЕЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ ДАННИ

Администраторът не събира и не обработва чувствителни лични данни.

Администраторът декларира, че няма да използва и обработва личните данни на Ползвателите/Купувачите по начин и за цели, различни от посочените в тези правила, без предварителното им уведомяване и при необходимост – получаване на съгласие.