ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН HITOFERTI.COM
I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между “Хитоферти” ООД, законен собственик на сайта HITOFERTI.COM, опериращ онлайн магазин hitoferti.com и ползвателите на сайта и купувачи от онлайн магазина.

Тези общи условия са обвързващи за всички ползватели на сайта и купувачи от онлайн магазина. Купувачите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от онлайн магазина. Приемайки настоящите общи условия, купувачите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Наименование: “Хитоферти“ ООД, представлявано от управителя Рахим Юмерефенди

Седалище и адрес на управление в гр. Елин Пелин, улица България 28

Адрес за упражняване на дейността и адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. Елин Пелин, улица България 28

тел.: 0878 999 679

електронна поща: [email protected]

Вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206210235

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG206210235

Надзорни органи:

1.Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518

факс: 02/91-53-525

електронна поща: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565

факс: 02/9884218

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия са използвани следните дефиниции:

“Продавач“ – означава дружество с ограничена отговорност с наименование „Хитоферти“ ООД;
“Сайт“ – означава уебсайта на адрес www.hitoferti.com;
“Онлайн магазин“ – означава виртуалният магазин, находящ се на www.hitoferti.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки от разстояние през интернет.
“Стоки“ или “Продукти“– означава движимите материални вещи, предлагани от Продавача в Онлайн магазина, съответно Стока или Продукт означава всяка една от тях.
Стоките, предлагани в Онлайн магазина са (i) нови стоки в оригинални опаковки с намалени цени; (ii) стоки, повредени при транспортиране; (iii) разопаковани стоки (с разпечатана или разрушена оригинална опаковка поради тестване от специалисти, клиенти или мостри); (iv) стоки, върнати в законоустановения срок или от лизинг. Някои от стоките може да са с липсващи упътвания на български.

Стоките, предлагани на Сайта, са единични бройки или в ограничени количества, което обуславя сравнително ниската им цена. Стоките, предлагани в Онлайн магазина са обикновено без дефекти, а в случай на наличие на козметични дефекти, това не влияе на функционалността им. Качеството им е потвърдено от специалисти от доверен сервиз на Продавача и отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност на стоките в Република България.

5. “Ползвател“ – означава лице, което ползва функционалностите на Сайта (разглежда Сайта, регистрира се, прави поръчки).

6. “Купувач“ – означава физическо или юридическо лице, което извършва покупка на Стока от Онлайн магазина.

7. “Потребител“ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите („всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност“).

8. “Лични данни” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”) и европейското законодателство.

9. “Наложен платеж“ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

10. “Общи условия“ – означава настоящите общи условия.

11. “Договор“ – означава сключен от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Сайта, въз основа на и неразделна част от който са настоящите Общи условия.

12. “Поръчка”– означава поръчка, направена от Купувача за закупуване на определени избрани от него Стоки, предлагани на Сайта, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

13. “Цена” – означава крайната цена за един брой Стока в български лева с включени данък добавена стойност.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Сайтът може да бъде разглеждан от всички лица без нужда от регистрация.

Поръчки за Стоки от Онлайн магазина могат да правят само лица, навършили 18г., които следва да предоставят верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката данни за Купувача, Стоките и мястото на доставка на Стоките. Регистрация в Сайта е необходима само за ползването на определени функционалности на Сайта.

Регистрацията е доброволна и безплатна, и се извършва чрез формуляр за регистрация. При успешно приключване на регистрацията, Ползвателят получава потребителско име и парола за достъп до Сайта. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация в Сайта на само един Ползвател.

Лица, които не желаят да се регистрират в Сайта имат възможност да правят покупки на Стоки от Онлайн магазина без регистрация, като предоставените в този случай техни данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната Поръчка и не се съхраняват за следващи Поръчки на същия Купувач.

Поръчки на Стоки от Сайта могат да се правят денонощно и всеки ден. При извършване на Поръчка Купувачът има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности и наличности.

За всяка предлагана от Онлайн магазина Стока, в Сайта е предоставена информация относно Цената, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Купувача. Продавачът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Публикуваните на Сайта снимки на Стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри на Стоките. Всички цени на Стоки, изложени в Сайта и продавани през Онлайн магазина са крайни цени за един брой Стока и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Декорацията на стоките не е включена в цената.

Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Продавачът си запазва правото да променя цените по всяко време.

Цените на Стоките на потвърдени от Продавача Поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.

Зачертанато по-високо число към определена обява представлява препоръчителна пазарна цена от доставчика на Стоката към датата на публикуване на съответната обява. Продавачът не носи отговорност, ако междувременно доставчикът е изменил тази стойност както и ако други търговци предлагат подобна стока на цена по-висока или по-ниска от препоръчителната пазарна цена на доставчика.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Договор от разстояние.

Договорът за покупка на Стоки от Онлайн магазина представлява договор за продажба от разстояние между Продавача и Купувача. Този договор се счита за сключен след потвърждаване на дадената Поръчка от страна на Продавача. Потвърждаването на сключен с Продавача договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се изпраща на Купувача на предоставения от него електронен адрес.

Условия за извършване на Поръчка за закупуване на Стока от Онлайн магазина

Поръчки могат да правят само Ползватели, приели настоящите Общи условия. Поръчката се прави чрез попълване на формуляр за поръчка. До потвърждаване на Поръчката, Купувачът може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количествата, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.

Поръчката се извършва чрез последователното изпълнение на следните технически стъпки:

Преглед на предлаганите Стоки;
Добавяне на Стока/и във виртуална количка на Купувача;
Вход/ Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
Въвеждане на адреса за доставка;
Потвърждение на начина на плащане;
Финализиране на Поръчката.
Потвърждение на Поръчката от Продавача
При финализиране на Поръчката Купувачът декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна на поръчаната/ите Стока/и. С финализирането на Поръчката Купувачът се задължава да заплати Цената на поръчаните Стоки. Добавянето на Стока във виртуалната количка, без Поръчката да бъде финализирана, не води до отбелязване на Поръчката в системата на Продавача и до запазване на Стоката.

След потвърждаване и финализиране на Поръчката от Купувача, системата изпраща автоматично информационно електронно съобщение, което потвърждава получаването на Поръчката в системата на Продавача.

Купувачите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на финализиране на Поръчката. В случай, че Продавачът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че конкретната Стока е изчерпана, Продавачът уведомява Купувача чрез обаждане на посочения от Купувача телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочената от Купувача електронна поща (e-mail). Уведомяването се извършва в срок до 8 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 8 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден след това. В тези случаи Продавачът възстановява на Купувача заплатените от него суми за закупуване Стоките, доставката на които не невъзможна, в пълен размер, ако същите са били предплатени.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на Купувача на транзакцията при онлайн плащане с банкова карта; или
предоставените от Купувача данни в Сайта са непълни и/или грешни.
Плащане

Купувачът има право да заплати Цената на поръчана от Онлайн магазина Стока чрез един от следните способи:

Наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Купувача адрес за доставка и предаде Стоката на Купувача.
Плащане с банкова карта – при плащане банкова карта могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.
В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим.

Всички плащания за покупка на Стоки от Онлайн магазина се извършват само в български лева.

С приемането на настоящите Общи условия, Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на Продавача авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана Стока.

При използване на „Наложен платеж“ Купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на Стоката и цената за доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Продавача от името и за сметка на Купувача. При доставка с плащане чрез “Наложен платеж” Купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на Стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на Стоката, като същият служи и за разписка.

Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Продавачът няма задължение да издава фактура или корекция по вече издадена фактура.

Преминаване на собствеността върху Стоката

Собствеността на Стоките преминава върху Купувача с предаването им от Продавача или негов представител/куриер и след извършване на плащането от страна на Купувача. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача върху приемо-предавателния протокол или транспортния документ, предоставен от куриера.

VI. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА

Доставка до адрес на Купувача

Доставката на поръчана от Онлайн магазина Стока се извършва само до адрес на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ предаването.

Стоките се доставят в срок до 3 работни дни. Освен в случая на плащане чрез „Наложен платеж“, когато срокът за доставка се брои от деня, следващ деня, в който Поръчката е потвърдена от Продавача, всички срокове за доставка започват да текат след като Купувачът е заплатил изцяло дължимата Цена, включваща цената на Стоката и цената за обработване и доставка. Продавачът не носи отговорност за закъснения, дължащи се на куриерската фирма.

Стоката се доставя срещу подпис, до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:

за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Продавача/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Продавача/куриера, Договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на Купувача, Продавачът задържа всички заплатени от Купувача суми.

Когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на Купувача, Продавачът задържа всички заплатени от Купувача суми.

Продавачът/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Получаване от физически магазин на Продавача

Опцията „Получаване от физически магазин“ дава възможност на Купувача да получи поръчана от Онлайн магазина Стока от склада на Продавача, находящ се в гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „България“ № 28.

Стоката се получава в работни дни и в работно време (от 9-17ч) на склада, след потвърждаване на Поръчката в зависимост от наличността.

Опцията „Получаване от физически магазин“ се отбелязва при поръчка на Стока от Онлайн магазина, като във формуляра за поръчка задължително се посочва получателя на Стоката и получаването й от магазина на Продавача.

За да се приложи опцията „Получаване от физически магазин“, Купувачът следва да е получил потвърждение на Поръчката от страна на Продавача е да е заплатил изцяло Цената на Стоката. Стоката може да бъде получена не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на потвърждаване на Поръчката, като получаването става единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Продавачът не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок Стока. След изтичане на срока за получаване Продавачът има право да начислява такса за съхранение в размер на пет лева на ден на всяка Стока.

VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА

При доставката/получаването на Стоката, Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Купувачът губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

VIII. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Продавачът гарантира, че всички представени на Сайта и продавани в Онлайн магазина Стоки отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност съгласно българското законодателство.

Продавачът предлага всички Стоки на уебсайта с гаранция в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Гаранционните документи, издадени от Продавача, ще се изпращат на Купувача на хартиен носител заедно със Стоката/услугата при нейната доставка.

Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе Стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

Търговецът публикува на Сайта подробни указания за реда и условията на предоставяното гаранционно обслужване.

По-подробна информация може да бъде получена и на тел. 0878 999 679 или електронна поща: [email protected].

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(Този раздел се прилага само за договори от разстояние, сключени между Продавача и Купувачи, които имат качеството Потребител по смисъла на ЗЗП и настоящите Общи условия)

Купувачът има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на доставка/получаване на Стоките от Купувача или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача.

В случай, че Купувачът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – срокът се брои считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме последната Стока.

За да упражни правото си на отказ от Договора, Купувачът трябва да уведоми Продавача за решението си да се откаже от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща), изпратено преди изтичането на срока за отказ.

Уведомяването може да се извърши и чрез следния стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ , изпратен по мейл на [email protected]:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

Когато формулярът за отказ е изпратен по електронен път, Продавачът изпраща потвърждение за получаването на отказа на траен носител.

Действие на отказа

При направен отказ от Договора, Продавачът дължи възстановява на Купувача всички плащания, които е получил от Купувача по отказания Договор, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Продавачът е получил уведомление от Купувача за отказ от Договора.

Възстановяването на платената от Купувача цена се извършва със същото платежно средство, което е използвано от Купувача, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и не е свързано с никакви разходи за Купувача.

Продавачът си запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на отказаните Стоки обратно на адрес гр. Елин Пелин, ул. „България“ № 28 или докато Купувачът не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките (в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано).

Купувачът дължи връщане на отказаната Стока без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който е уведомил Продавача за отказа си от Договора.

Купувачът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Преките разходи за връщането на отказаната Стока се поемат от Купувача.

До предаването на отказаната Стока на Продавача, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

Стоки и услуги, за които Купувачът няма право на отказ

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като Договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
при доставка на Стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
При предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
Х. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Настоящите Общи условия се подчиняват на българското право, което се прилага и за всички неуредените в настоящите Общи условия въпроси. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от Онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите или Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) към Европейската комисия –https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

ХI. OБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Купувачите съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Купувачите и Ползвателите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за защита на лични данни на Продавача, достъпна на Сайта.

Сайтът използва бисквитки. Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват в интернет браузъра или твърдия диск на Ползвателя при посещение на сайта. За повече информация, Политиката за бисквитки е достъпна на Сайта.

ХII. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин, принадлежат на Продавача. Нищо в сключения между Продавача и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на Сайта, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача. Ползвателите нямат право и да прехвърлят, продават, разпространяват материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача. Купувачите могат да копират, прехвърлят и/или използват съдържание от Сайта само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел. За нарушаване на правата му на интелектуална собственост, Продавачът има право да потърси отговорността на нарушителя.

ХIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Продавачът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви фактически, правни или други промени, относими към функционирането на онлайн магазина или дейността му. Към всяка покупка на Стоки от Онлайн магазина се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача. Актуализираната версия на Общите условия се публикува незабавно на Сайта и е достъпна за всички Ползватели на сайта.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 1 април 2021 г.